תקנון

30/07/11 23:14

ברוך הבא לאינדקס עסקים ובעלי מקצוע Vindex.בכל אזור בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

חשוב מאוד לדעת!

קרא מסמך זה בקפדנות יתר.

ביצוע כל פעולה והזמנה באתר זה מהווה הסכמה מלאה לתנאים הכלולים בתקנון.

 

1.    כללי

       אין לרשום עסק יותר מפעם. עסק שיירשם יותר מפעם, עלול לאבד רישומו באינדקס.

א.    הנהלת Vindex שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי של הבעלים.

ב.    תנאי השירות המופעלים על ידי Vindex במסגרת האתר מספק למשתמשים מדריך עסקים ובעלי מקצוע עדכני לחיפוש  פרטי. בנוסף, מספק האינדקס לגולשים אינדקס חיפוש בעלי מקצוע ונותני שירותים. האינדקס מאפשר לכל בעל עסק להופיע ולהיות מסווג באינדקס, ואף לקבל מגוון שירותים אשר מוצעים באינדקס כגון: מיני סייט, כרטיס עסק ועוד שירותים אשר כלולים בתשלום. 
אתר זה נועד לשימוש פרטי ושימוש מסחרי. כל שימוש אחר מלבד מה שצוין בתקנון או שעליו נתקבלה הסכמה בכתב מראש הינו אסור.

ג.   התמונות המוצגות באתרינו הן להמחשה בלבד.

ד.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באתר למשתמש שלא יעמוד בתנאי השימוש.

ה.   מנהלי האינדקס עסקים פועלים במאמץ מתמשך על מנת לסנן, לאמת ולבקר את המידע. עם זאת, האתר אינו אחראי לתוכן מודעות המתפרסמות, ולתוכן הטקסט  שבו ולא תקום עילה לתביעה לצד ג' כתוצאה מהמידע המפורסם באתר.

ו.    החברה תהא רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת ללא מתן כל תמורה.

ז.   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אפשרית בתכנים המופיעים באתר Vindex, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב חתום ומראש מטעם ההנהלה.

ח.  הנהלת האתר מבהירה באופן חד משמעית כי לא תהא אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהשימוש בשירות המוצע או כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות בין הגולש לנותני השירותים.

ט.  המשתמש מתחייב שלא להכניס או להעלות תכנים בלתי חוקיים, תכנים בגין עוולה נזיקית, הפרת חובה חקוקה, לשון הרע, תוכן מיני, תוכן אלים, תוכן הכולל הפרת חובת תום הלב ו/או הזהירות, תכנים מזיקים, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק של מדינת ישראל, תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינם של הגולש או שזכות שימושו אינה כוללת את העלתו לאתר Vindex. הגולש מתחייב כי אין במידע המפורסם על ידו כל פגיעה בזכויות קניין בכלל ומצהיר כי ידוע לו כי Vindex רשאית להסיר כל פרסום כנ"ל בכל עת ומבלי צורך במתן הודעה מוקדמת.

 

2.  מדיניות פרטיות

א.  מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים מסויימים, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

ב.  יש להדגיש, כי מפעילי האתר רואים חשיבות עליונה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך.

ג.  החברה תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהיא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

ד.  החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר - לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. 

ה.  החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, במידה שנרשמת לקבל איזה מהשירותים שמציע האתר, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, למעט אם הסכמת לכך במפורש בתהליך ההרשמה.

ו.   שמירת סודיות המידע לגבי כל משתמש יעשו בהתאם למקובל באתרים מסוג זה.

3.  קניין רוחני

ז.  כל דפי האתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.

4.  הגנה על פרטיות

ח.  החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר. 

ט.  המשתמש מתחייב לפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

י.   תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.

יא.  על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור ירושלים.

מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

עסקים ומאמרים:
Stratomedia סטרטומדיה סטרטומדיה